Admin's latest activity

  • Admin đã đăng chủ đề mới.
    Terminal Commands: 1. sudo apt update 2. sudo apt upgrade 3. sudo useradd -m -s /bin/bash enteryournamehere 4. sudo passwd...
  • Admin đã đăng chủ đề mới.
    Dưới dây là code Active windows 10 – Kích hoạt được tất cả các bản. Đầu tiên, bạn copy code dưới và lưu lại thành 1 file tên là...
  • A
    The GGP Pro Plugin allows you to active the PRO features Graph Paper Press Free Themes.
Bên trên