Resource icon

Addon XF 2.X Remove Location 1.3.0

Exceeded download limit for today
Remove Location, Website and About you field - Loại bỏ trường Location, Website và About you 1.3.0

Add-on này sẽ xóa các trường location, website và about you từ trang hồ sơ thành viên và trang tài khoản dựa trên quyền của nhóm người dùng.

1588727120854.png

1588727130035.png

1588727135883.png
Author
Admin
Downloads
0
Xem
117
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Bên trên